พระยาเวห์

จงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิด เราจะอยู่กับเจ้า

พระยาห์เวห์ตรัสกับยาโคบว่า “จงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิด เราจะอยู่กับเจ้า”  ปฐก 31 3 เมื่อลาบันเริ่มไม่พอใจ ในสิ่งที่ยาโคบได้รับการอวยพรอย่างมาก เพราะพระเจ้าได้เจิมท่านไว้  ยาโคบจึงเริ่มกังวัลใจและบอกต่อภรรยาทั้งสองของท่านคือราเชลและเลอาห์ และพระเจ้าได้บอกกับท่านก่อนหน้านี้ว่า ให้กลับไปยังดินแดนของบิดา พระเจ้าบอกเสมอกับเราว่า พระองค์จะอยู่กับเรา เสมอ ไม่ว่าเราจะไปที่ใด เพราะในยุคของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและกำลังทำงานผ่านชีวิตและเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวัน

พวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่ง พี่จะรับใช้น้อง

พระยาห์เวห์ตรัสกับนางว่า  “ชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้า และประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้า จะต้องแยกกัน พวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่ง พี่จะรับใช้น้อง” ปฐก 25:23 พระเจ้าพูดกับรีเบคคา เป็นคำพยากรณ์ถึงอนาคตของลูกของนาง ที่จะเปฺ็นฝาแฝด คือ เอซาวและยาโคบ และได้พูดชัดเจนว่า พี่จะรับใช้น้อง สิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรา จะมีบางช่วงเวลาที่เป็น ถ้อยคำแห่งแผนการในอนาคต เมื่อเราจดจ่อที่จะฟังเสียงพระองค์ พระองค์จะค่อย ๆ บอกถึงอนาคตสำหรับทิศทาง ชีวิตของเรา เพียงเราจดจ่อ รอคอย พระองค์ อย่างมั่นคง

ที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมืองห้าสิบคน เราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเข

พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมืองห้าสิบคน เราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเขา” ปฐก 18:26 พระเจ้ามีเมตตาที่จะคุยกับอับราฮัมเมื่อ ท่านต่อรอง ขอการไว้ชีวิต  พระอง์ตร้สตอบแก่ท่านและได้ให้โลทและครอบครัวปลอดภัย บางครั้งเราอธิษฐาน วิงวอนต่อพระองค์ ในเรื่องคนบ้างก็จทำให้เราสามารถที่จะทำให้พระเจ้าโปรดฟังและวิธีช่วยให้แ่ก่เราอย่างเจาะจง พระเจ้าของเราฟังเสียงร้องทูลวิงวอนของเราเสมอ เพียงเราแค่อธิษฐานเท่าน้ั้น การวิงวอนต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างชีวิตแห่งความไว้วางใจ การกรับพระพรร่วมกันกับพระองค์