พระบิดาเฝ้ามองคนชอบธรรม

Intimacy Saturday 23 June 2018 “ให้เขาละความชั่วและทำความดี ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและดำเนินตาม เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของพวกเขา แต่พระพักตร์ของพระองค์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทำชั่ว” ‭‭1 เปโตร‬ ‭3:11-12‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.3.11-12.thsv11   + ขอบคุณพระบิดาที่ เป็นพ่อที่รักยิ่งของเราทั้งหลาย พ่อปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตในทางชอบธรรม และสายตาพ่อก็เฝ้ามองดูเราให้ดำเนินในทางชอบธรรม และพ่อก็ช่วยตอบคำอธิษฐานของเรา อยู่เสมอด้วย    + พ่อยังต่อสู้ความชั่วร้าย ให้แก่เราด้วย ดังนั้นเราจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตเพียงลำพัง แต่มีพ่ออยู่ด้วยตลอดเวลา ขอบคุณพระเมตตาคุณของพ่อ อย่างที่สุด อาเมน