พระบิดาผู้ประทานพระพรฝ่ายวิญญาณ

Intimacy Monday 3 September 2018 “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:3‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.1.3.thsv11   + เราสรรเสริญนมัสการพระบิดา ผู้เป็นบิดาของพระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นผู้ที่อวยพรชีวิตของเราผ่านทางพระคุณของพระเยซูคริสต์เสมอ พระองค์มองเราจากฟ้าสวรรค์และให้พระพรแก่เราผ่านทางพระเยซู   + พระเยซูคริสต์จึงเป็นคนกลางระหว่างเราและพระบิดา นามพระเยซูจึงยิ่งใหญ่และเกรียงไกรมากเสมอ ขอให้พระเกียรติเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน