พระธรรมเอเฟซัส

เอาความจริงคาดเอว ความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกัน

Intimacy Saturday 1 December 2018 “เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้ เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอก” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:14‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.6.14.thsv11 + ยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณ ตามที่พระวจนะได้บอก  ความจริงแบะความชอบธรรม ความจริงที่ได้จากพระวจนะ ที่เราต้องสะสมเอาไว้ เพื่อใช้ต่อกรกับมารที่ตอนล่อลวงเราให้หลง และความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้า เพราะพระองค์เท่านั้นที่ชอบธรรม และจะช่วยทำให้เราชอบธรรมผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์

อย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ

Intimacy Tuesday 6 November 2018 “และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย ด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:30‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.4.30.thsv11   + พระวิญญาณมีความรู้สึก มีบุคลิกเหมือนพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า อย่าทำให้พระองค์เสียใจ เราต้องไวที่จะฟังพระองค์ และตอบสนองพระองค์อยู่เสมอ   + พระวิญญาณเป็นหมายสำคัญ ที่ประทับตราเราถึงวันที่จะได้รับการไถ่ ไว้แล้ว เราต้องทีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระองค์ ทุกวัน 

พระเยซูคริสต์ทำให้ทุกร่างกายสอดประสาน

Intimacy Tuesday 30 October 2018 “เนื่องจากพระองค์นี้เอง ร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆ ข้อต่อที่ประทานมานั้น และเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้ว ก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:16‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.4.16.thsv11 + พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ประสานความหลากหลายในระหว่างผู้เชื่อเข้าด้วยกันและเสริมสร้างกันด้วยความรัก พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราจะช่วยเราในการเสริมสร้างชีวิตเรา และคนอื่นๆด้วย ให้เราได้เข้าใจและทำหน้าที่ของผู้เชื่อในบทบาทและ ผลที่สุดคือคริสตจักรจะเจริญขึ้น  + ความรักจึงเป็นผลลัพธ์ที่เราสามารถสัมผัสจากชีวิตภายในแต่ละคนที่กำลังถูกสร้างขึ้นมา ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา