พระธรรมยากอบ

นำวิญญาณจิตกลับมาหาพระบิดา

Intimacy Saturday 19 May 2018  “พี่น้องของข้าพเจ้า ถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมา ให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขา จะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตาย และจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัย” ‭‭ยากอบ‬ ‭5:19-20‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.5.19-20.thsv11   + ทุกๆวัน มีคนกำลังจะตาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไร ถ้าเขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ เขาก็ไม่อาจรอดได้   + เรามีหน้าที่ ที่สำคัญในการนำวิญญาณจิตคนมากมาย กลับมาหาพระบิดา ผ่านทาง พระเยซู เราต้องซื่อสัตย์ในการนี้  มีวิญญาณจิตอีกมากที่ต้องการความรอดนิรันดร์ ขอพระบิดาใช้เราทั้งหลายด้วย. 

เชื่อแบบเอลียาห์

Intimacy Friday 18 May 2018  “เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเรา ท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน และเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่ง สวรรค์ก็ให้ฝน และแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมัน” ‭‭ยากอบ‬ ‭5:17-18‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.5.17-18.thsv11   + ตัวอย่างของเอลียาห์ ทำให้เราเห็นว่าพระบิดาเรียกคนธรรมดาและใช้คนธรรมดาในการทำงานของพระองค์ ท่าน อธิษฐานอย่างจริงจัง ให้ฝนไม่ตกและให้ฝนตกในเวลาที่ท่าน อธิษฐาน   + คำอธิษฐานยิ่งใหญ่มากกว่า สิ่งที่เราคาดคิดนัก และเป็นสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราจะสามารถทำให้สิ่งไม่ธรรมดาเกิดขึ้นได้   + เมื่อพระบิดาเรียกเรามาแล้ว ให้คำอธิษฐานจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเช่นกัน

สารภาพบาปต่อกันและกัน

Intimacy Thursday 17 May 2018  “เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรค คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล” ‭‭ยากอบ‬ ‭5:16‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.5.16.thsv11   + เราต่างกำลังเติบโตในพระเยซูคริสต์ ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่ การสารภาพบาปต่อกัน จะทำให้ใจเราถ่อมต่อผู้อื่น และช่วยให้คนอื่น อธิษฐานเผื่อและช่วยเหลือ พัฒนาชีวิตของเราได้    + บางที ความบาปที่อยู่ภายในก็เป็นอุปสรรคของการหายโรค คำอธิษฐานเผื่อของกันและกันจึงมีผลมาก และคำวิงวอนของผู้ชอบธรรม อย่างเราทั้งหลาย มีพลังทำให้เกิดผลมาก