ผู้สอนเท็จจะได้รับโทษ

ผู้สอนเท็จยังดำเนินในความบาปนะ

Intimacy Saturday 18 August 2018  “พวกเขาสัญญาว่าจะให้เสรีภาพกับคนเหล่านั้น แต่ตัวเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทราม เพราะว่าผู้ใดพ่ายแพ้แก่สิ่งใด เขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้น เพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมลทินทั้งหลายของโลกแล้ว โดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มลทินชั่วเหล่านั้นอีก บั้นปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าตอนต้น” ‭‭2 เปโตร‬ ‭2:19-20‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.2.19-20.thsv11   +  มนุษย์มีความอ่อนแอและมีความจำกัด ผู้ที่ล่อลวงคนอื่นให้หลงจากทางพระเจ้าด้วยถ้อยคำสวยหรู แต่ตัวเขาเองกลับพ่ายแพ้ ในความบาปบางเรื่อง แม้ว่ามนุษย์จะไม่รู้ แต่พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งและเขาจะต้องรับผลในการกระทำนี้ด้วย   + การพิพากษาของพระเยซูคริสต์จะมาถึงคนเหล่านี้อย่างแน่นอน เราต้องระมัดระวังใจของเราไม่ให้ถูกล่อลวงและไม่ให้มีใจพิพากษาคนเหล่านี้ พระเจ้าจะเป็นผู้ที่จัดการเอง 

ผู้สอนเท็จจะได้รับโทษ

Intimacy Monday 13 August 2018  “แต่ส่วนพวกทูตสวรรค์แม้ว่ามีกำลังและฤทธานุภาพมากกว่า ก็ไม่ได้กล่าวโทษด้วยการประณามพวกนั้นเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ว่าผู้สอนเท็จเหล่านี้เป็นเหมือนสัตว์ที่ไร้ความคิด ที่ทำตามสัญชาตญาณ เกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่า พวกเขาประณามสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจเลย พวกเขาจะถูกทำลายอย่างสัตว์เหล่านั้น” ‭‭2 เปโตร‬ ‭2:11-12‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.2.11-12.thsv11   + พระเจ้าเปรียบให้เราได้เห็นภาพ ผู้ที่กบฎ ไม่เชื่อฟังพระองค์ อย่างฑูตสวรรค์ ต้องได้รับโทษนิรันดร์ แต่ก็ยังไม่เท่ากับผู้ที่สอนเท็จและล่อลวง ผู้เชื่อให้หลงเจิ่นไป มารซาตาน ยังมิบังอาจลบหลู่พระนามของพระเจ้าเลยแม้แต่น้อย เพราะมันรู้จักพระองค์เป็นอย่างดี แต่ผู้สอนเท็จนี้ กล้าที่จะหมิ่นประมาทพระองค์ได้ และไม่ยำเกรงพระองค์เลย และจะต้องรับผลการกระทำอย่างมาก จากพระองค์ + เราต้องปกป้องและสำรวจวิญญาณจิตของเรา และต้องไม่ฟังคำสอนเท็จของคนนั้น ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำลูกด้วย