พลังของคำพูดในผู้เชื่อ พลังของคำพูดในผู้เชื่อ ( The Power of The Word’s Proclamation ) 

พลังของคำพูดในผู้เชื่อ พลังของคำพูดในผู้เชื่อ ( The Power of The Word’s Proclamation )          คำอธิษฐานของผู้เชื่อนั้นมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อที่จะทำนำสิ่งต่าง  ๆ จากฟ้าสวรรค์ให้มาปรากฎบนแผ่นดินโลกนี้ ตลอดพระวจนะเราเห็นได้อย่างชัดเจน จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ฤทธิ์อำนาจที่พระบิดาตอบคำอธิษฐานผ่านผู้เชื่อนั้นมีมากเพียงไร มีพระวจนะหลายข้อหลายตอนที่ทำให้เราเห็นว่า เพียงคำพูดของพระเจ้าทุกอย่างก็ได้เกิดขึ้น เราเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกด้วยถ้อยคำจากปากของพระองค์    ‘พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืด ‘ ปฐมกาล 1:3-4 https://www.bible.com/bible/174/GEN.1.3-4         พระเจ้าเพียงแค่ตรัส คือพระองค์เพียงพูดออกมาทุกอย่างก็เกิดขึ้น แล้วเราเชื่อไหมว่าทุกสิ่งที่เราได้ประกาศออกมา ( proclaim His Word ) ยังไม่เกิดขึ้นเป็นจริงในเวลาของพระองค์  เราเห็นชัดเจนขนาดนี้ เราเห็นแล้วว่า โลกนี้ที่เราอยู่ก็เป็นผลมาจากการประกาศถ้อยคำของพระองค์ ในการเนรมิตให้มันเกิดขึ้น เราเป็นพยานอย่างชัดเจนต่อหน้าเราทุก ๆ วันอยู่แล้ว นี่คือพระบิดาของเรา ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน ให้เราอยู่ …

พลังของคำพูดในผู้เชื่อ พลังของคำพูดในผู้เชื่อ ( The Power of The Word’s Proclamation )  Read More »