ทนทุกข์เพื่อพระเยซู

ทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์

Intimacy Friday 5 October 2018 “เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเนื่องจากการประกาศพระเยซู คริสต์เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนต่างชาติ” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:1‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.3.1.thsv11   + การมีชีวิตที่ยืนหยัดและจริงจังในการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโล ทำให้เราต้องตระหนักมากขึ้น แม้ว่าผลลัพธ์ที่อาจารย์เปาโลต้องเตอคือการติดคุก แต่ท่านก็ไม่ได้บ่นต่อว่าพระเจ้าแต่ประการใด  + เราเห็นได้โดยตลอดว่า พระวิญญาณได้พูดคุยและเป็นกำลังใจให้ท่านอยู่ตลอดเวลาที่ท่านเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้  + เราจึงต้องพึ่งพาพระเจ้าในการยืนหยัดประกาศพระกิตติคุณของพระองค์อย่างซื่อสัตย์

การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์

  การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์         ความเชื่อในพระเยซูคือการที่เราได้ยอมมอบชีวิตของเราเองแก่พระองค์ คือการยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและพระองค์เองมาตายไถ่บาปให้แก่ชีวิตของเรา        คริสเตียนจำนวนมากปรารถนารับพระพรอันอุดมที่พระองค์สัญญาจะประทานให้ผ่านถ้อยคำทางพระคัมภีร์ ( The Holy Bible ) ซึ่งเป็นพระวจนะที่คริสเตียนใช้ยึดถือ โดยที่ละเลยถ้อยคำอีกหลายตอนที่กล่าวถึงการตัดสินใจเดินติดตามพระเยซูคริสต์ จำเป็นต้องแลกกับอีกหลายในชีวิต หนึ่งในนั่นก็คือการทนทุกข์ หรือการถูกข่มเหงเพราะความเชื่อ         มีเรื่องราวมากมายในอดีต ที่เกิดขึ้นกับพี่่น้องผู้เชื่อ ตลอดพระคัมภีร์ อันที่จริงแล้ว พระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้แรกที่ถูกข่มเห่ง พระองค์ปรารถนาทำตามน้ำพระทัยพระบิดามากกว่า ธรรมเนียม ธรรมบัญญัติของคนยิว ที่ยังขาดความเข้าใจในเวลานั้น แต่พระองค์ก็ไม่ได้ถือโทษ โกรธพวกเขา    “ถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์ พวกท่านก็เป็นสุข เพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้า สถิตกับพวกท่าน” ‭‭1 เปโตร‬ ‭4:14‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/1pe.4.14.thsv11       เมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ เราต้องอธิษฐานให้เรามีกำลังที่จะเผชิญการทนทุกข์ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่มีอาจรู้ได้ และเราเองก็ไม่ได้มีความอยากให้เกิดสิ่งเหล่านั้น ในชีวิตของเรา แต่สิ่งที่เราเห็นได้จากพระวจนะคือ ผู้เชื่อในพระเยซูจะถูกข่มเหง แต่เมื่อเขายืนหยัดสู้ทนได้ …

การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ Read More »

ทนทุกข์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

Intimacy Monday 9 July 2018 “แต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตกร หรือเป็นขโมย หรือเป็นคนทำชั่ว หรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่น แต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้คนนั้นละอายเลย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น” ‭‭1 เปโตร‬ ‭4:15-16‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.4.15-16.thsv11   + เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ และยินดีที่จะดำเนินชีวิตตาม พระทัยพระบิดา ขอพระองค์เป็นผู้ที่นำหน้าชีวิตให้ไปถึงน้ำพระทัยพระบิดา และยินดีทนทุกข์ในความเป็นลูกของพระองค์ และถวายเกียรติชีวิตแด่พระองค์เท่านั้น    + พระองค์ทรงเป็นคำตอบในทุกสิ่ง และเรารับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ เราจึงไม่ได้ทนทุกข์เพราะการดำเนินชีวิตในความบาปอีกต่อไป แต่เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา