ทนทุกข์เพราะการทำดี

Intimacy Tuesday 26 June 2018 “เพราะว่าการทนทุกข์เพราะทำดี ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำชั่ว” ‭‭1 เปโตร‬ ‭3:17‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.3.17.thsv11   + ขอบคุณพระเจ้า พระบิดายาเวห์ ผู้ที่มีแผนการอันดีเลิศให้แก่เราทั้งหลาย เมื่อเราเดินในทางพระเยซูคริสต์ เรายินดีแบกกางเขนร่วมกับพระองค์ และให้พระองค์นำหน้าเราไปในทุกทาง    + พระเมตตา พระทัยของพระองค์จะอยู่เหนือชีวิตของเรา เมื่อเราทนทุกข์เพราะทำดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เราก็เป็นสุข เพราะพระบิดาได้รับเกียรติผ่านเรา. ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกจะมีกำลังในการทำดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ตลอดไป เอเมน