ถ่อมใจแล้วพระบิดาจะยกขึ้น

Intimacy Tuesday 17 July 2018 “เพราะฉะนั้น พวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:6‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.6.thsv11   + ใจถ่อม เป็นสิ่งที่พระเยซูเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็น พระองค์ทำเป็นชีวิต ตลอดเวลาของพระองค์ เราเองจึงมีแบบอย่าง นี้แล้ว และให้เราทำต่อไปด้วยพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ  เมื่อเวลามาถึงพระองค์จะยกชีวิตของเราขึ้น เอง