รูปเคารพในชีวิตคริสเตียน

       รูปเคารพในชีวิตคริสเตียน        ช่วงเวลาที่โมเสสไปพบพระเจ้า บนภูเขาศินาย ทำให้อิสราเอลไม่มีที่พึ่งพิง ให้ได้มองเห็นหรือจับต้องได้ เพียงไม่กี่วัน พวกเขาได้สร้างวัวทองคำ เป็นรูปเคารพแทนพระเจ้า สุดท้ายพระเจ้าเสียใจและบอกให้โมเสสลงมาเพื่อกำจัดโคทองคำและผู้นมัสการมัน         หลายครั้งเราต้องเผชิญกับการเพ่งมองสิ่งอืนแทนที่จะเป็นพระเจ้าพระบิดาของเรา บางครั้งในบางช่วงเวลา เราทำบางอย่างจนสำเร็จโดยละเรื่อง การแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ และสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ทำให้เรายิ่งละเลย ความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์         เราต้องกลับมามองชีวิตของเรา เราต้องสำรวจชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอและเราต้องพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระองค์อย่างสุดกำลัง  เราต้องตระหนักในพระองค์ว่าเราไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยเมื่อเราขาดจากความสัมพันธ์กับพระองค์ และไม่ได้ให้พระองค์นำหน้า          วันนี้มีสิ่งใดที่เป็นรูปเคารพในชีวิตเราบ้าง เราต้องขอพระบิดาให้ไม่มีสิ่งใดที่มาอยู่เหนือแทนพระองค์ พระบิดาของเราได้ เราจำต้องพึ่งพาและวางใจทั้งสิ้นในพระองค์    เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย ยอห์น 15:5 THSV11 https://bible.com/bible/174/jhn.15.5.THSV11   Photo credit : https://ericgeiger.com/2016/01/three-common-idols-in-churches/