ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

กายเเดียวและวิญญาณเดียวกันในพระเยซู

Intimacy Monday 21 October 2018 “มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้น” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:4‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/eph.4.4.thsv11   + เรามีพระวิญญาณคนเดียวกัน คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์สัญญาจะประทานให้ พระวิญญาณเป็นผู้ที่สร้างชีวิตภายในของเราให้เป็นเหมือนพระเยซู  + เราถูกเรียกมาในเวลาของพระองค์แล้ว เราจะต้องเป็นเหมือนพระองค์ ทุกวันและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต และดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกนั้น ตามพระคุณของพระเยซูคริสต์

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระเยซูคริสต์

Intimacy Sunday 21 October 2018 “จงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้น โดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพัน” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:3‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/eph.4.3.thsv11   + ชุมชนผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง พระวิญญาณจะหลอมรวมใจของผู้เชื่อให้เป็นเอกภาพ  + แต่ละคนต้องเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ทุกวัน เพื่อให้ตัวเก่าหายไป และเนื้อหนังจะถูกควบคุม  + ชุมชนของพระเยซูคริสต์จะเป็นคำตอบให้กับคนอีกมากมายบนโลกนี้ ขอพระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติ