ตระหนักในคำของผู้เผยวจนะและพระเยซู

Intimacy Tuesday 21 August 2018  “ท่านที่รักทั้งหลาย นี่เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน และในจดหมายทั้งสองฉบับนั้น ข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันซื่อสัตย์ของพวกท่านด้วยการเตือนความจำ เพื่อพวกท่านจะระลึกถึงถ้อยคำที่พวกผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อน และระลึกถึงบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่ตรัสทางบรรดาอัครทูตของพวกท่าน” ‭‭2 เปโตร‬ ‭3:1-2‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.3.1-2.thsv11   + มนุษย์มักอาจหลงลืมสิ่งสำคัญที่พระเจ้าได้ทำเอาไว้ให้ นั่นคือพระวจนะพระเจ้าที่ได้ถูกเขียนขึ้นและเก็บรักษาเอาไว้จนมาถึงเรา เพื่อให้เราได้ตระหนัก ในความจริงแห่งพระคำที่ได้ กล่าวถึงคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย และยังได้กล่าวถึงถ้อยคำ คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่มาถึงเราเป็นการเจาะจงในทุกเรื่อง   + การอ่านพระวจนะทุกวันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับชีวิตผู้เชื่อ และในฐานะบุตรของพระบิดาที่จะได้สะสมความจริงที่พระองค์ปรารถนาให้เราทำบนโลกนี้    + การมีชีวิตส่วนตัวกับพระองค์อย่างสม่ำเสมอยิ่งทำให้เราได้ยินเสียงพระวิญญาณได้ง่ายและดำเนินชีวิตไปตามการทรงเรียกได้อย่างชัดเจน