จงซื่อสัตย์เถิด 

จงซื่อสัตย์เถิด    ความซื่อสัตย์ในการปรนนิบัติพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ เป็นเครื่องมือที่มากเกินพอในการนำไปรับใช้ต่องานของพระองค์         ความซื่อสัตย์นี้มาจากการที่เราได้อ่านจากพระวจนะ ตามพระสัญญาของพระเจ้า เชื่อและรับพระวจนะนี้ไว้ และเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ อย่างซื่อสัตย์ โดยพระองค์ไม่ได้บอกถึงผลที่พระองค์ต้องการเลย พระองค์เพียงต้องการให้เราทำหน้าที่ที่ พระองค์มอบหมายให้เราทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ ผลที่เกิขึ้นนั้นจะตามมาภายหลัง และจะเป็นการรับรองที่มาจากพระเจ้า         ทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระวจนะ เมื่อเราค่อยๆสะสมความซื่อสัตย์ ที่มีต่อพระราชกิจของพระองค์ แค่นี้ก็มากเพียงพอในการที่ตอบสนองในการทำพระราชกิจของพระองค์         ขอให้เราซื่อสัตย์ในการทำพระราชกิจของพระองค์ เท่านั้น บำเหน็จและการอวยพรที่มาจากพระองค์ ก็จะก่อเกิดเป็นผลอย่าวเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด   picture credit : https://www.randrmagonline.com/articles/86770-the-honest-business