ชีวิตอธิษฐาน

เรามีฤทธิ์อำนาจเช่นเดียวกับที่พระเยซูประทานให้สาวกในการขับผี !!

เรามีฤทธิ์อำนาจเช่นเดียวกับที่พระเยซูประทานให้สาวกในการขับผี !!” เมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้ว พระองค์ก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้ ” มัทธิว 10 : 1 ก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อในวันเพนเทคอส พระเยซูได้ใช้สาวกไปทำพระราชกิจของพระบิดา โดยที่พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดชให้กับพวกเขา การประทานฤทธิ์เดชในการขับผีนั้นเป็นการให้เฉพาะบุคคลและเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาขณะที่พระเยซูยังอยู่บนโลกดังนั้นเมื่อเพนเทคอสได้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูได้กลับสู่สวรรค์แล้ว ฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นที่พระเยซูได้กระทำก่อนหน้านี้ทั้งหมดผ่านพระวจนะก็ได้อยู่กับผู้เชื่อแล้วทุกคนในฐานะผู้เชื่อ เราจึงต้องใช้ฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ได้ประทานผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยความเชื่อและด้วยความซื่อสัตย์ พระเยซูปรารถนาให้เรารับใช้พระราชกิจของพระบิดา จากที่พระองค์ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างแล้ว จงเชื่อและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ ร่วมกัน ชาโลม 

3 สิ่งในการอธิษฐานให้พระวิญญาณสวมทับ

  ในทุกๆ วัน เราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับเรา หมายถึงการอธิษฐานขอให้พระวิญญาณที่อยู่ในเราและไปกับเราทุกที่ ได้เข้ามาครอบครองวิญญษรจิต ความคิด และการกระทำต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระบิดา เราต้องให้พระวิญญาณเข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิตของเราในแต่ละวันเพื่อให้วันนั้น เป็นที่นับได้ และอาณาจักรของพระบิดาจะได้เคลื่อนออกไป   อธิษฐานมอบชีวิตให้พระองค์ สิ่งแรกคือการอธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ อาจารย์เปาโลได้บอกว่าให้เรามอบถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องเผาบูชา ” พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย ” โรม 12:1   ในสมัยก่อน เมื่ออิสราเอลต้องการนมัสการพระยาเวห์ พวกเขาจะถวายเครื่องบูชา เป็นสัตว์ หรือเป็นพืช แล้วแต่วัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ และการเผาเพื่อให้ควันได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าอากาศนั่นเป็นการแสดงออกถึงการนมัสการพระยาเวห์   เมื่อพระวิญญาณได้ลงมาเพื่อสถิตอยู่กับเราหลังจากที่พระเยซูได้บอกก่อนหน้านี้และพระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วนั้น เราจึงเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการพระบิดา ด้วยชีวิต ด้วยตัวของเราเอง นั่นคือ การมอบถวายชีวิต คือการถวายตัวเราแด่พระองค์ ซึ่งต้วเราเองนั้นเป็นเครื่องเผาบูชาที่มีชีวิต ดังนั้นชีวิตเราสำคัญมาก ไม่ควรดำเนินชีวิตเล่น ๆ  หรือทำตามใจเราเองแต่ต้องให้อยู่ในน้ำพระทัยพระองค์เสมอ             2. อธิษฐานให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ …

3 สิ่งในการอธิษฐานให้พระวิญญาณสวมทับ Read More »

ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดทำบาป

intimacy Wednesday 30 January 2019 13เพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้า เมื่อยังอยู่ในศาสนายิวว่า ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนัก และพยายามทำลายเสีย 14และข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า กท.1:13-14 * ชีวิตในอดีตของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน และอาจเลวร้ายมากมายอย่างที่เราก็รู้ตัวเราเองดี ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดทำบาป และนั่นเองเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหันกลับมาหาพระเยซู * อาจารย์เปาโลก็เช่นกัน ท่านเป็นผู้ที่มีชีวิตข่มเหงคริสเตียนมาตลอด และท่านเองก็โดดเด่นกว่าใคร ๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกับท่าน และแน่นอนว่าพระเจ้าเลือกท่านมาเพื่อการนี้ เป็นกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์กระทำผ่านชีวิตอาจารย์เปาโล * เราเองก็เช่นกัน มีความไม่สมบูรณ์อยู่มากมาย แต่เราก็ได้พระเมตตาคุณของพระเยซู ที่ทำให้เรามีชีวิต และพระองค์รักเรามาก ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเยซู