จงอธิษฐานอยู่เสมอ

3 สิ่งในการอธิษฐานให้พระวิญญาณสวมทับ

  ในทุกๆ วัน เราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับเรา หมายถึงการอธิษฐานขอให้พระวิญญาณที่อยู่ในเราและไปกับเราทุกที่ ได้เข้ามาครอบครองวิญญษรจิต ความคิด และการกระทำต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระบิดา เราต้องให้พระวิญญาณเข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิตของเราในแต่ละวันเพื่อให้วันนั้น เป็นที่นับได้ และอาณาจักรของพระบิดาจะได้เคลื่อนออกไป   อธิษฐานมอบชีวิตให้พระองค์ สิ่งแรกคือการอธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ อาจารย์เปาโลได้บอกว่าให้เรามอบถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องเผาบูชา ” พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย ” โรม 12:1   ในสมัยก่อน เมื่ออิสราเอลต้องการนมัสการพระยาเวห์ พวกเขาจะถวายเครื่องบูชา เป็นสัตว์ หรือเป็นพืช แล้วแต่วัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ และการเผาเพื่อให้ควันได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าอากาศนั่นเป็นการแสดงออกถึงการนมัสการพระยาเวห์   เมื่อพระวิญญาณได้ลงมาเพื่อสถิตอยู่กับเราหลังจากที่พระเยซูได้บอกก่อนหน้านี้และพระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วนั้น เราจึงเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการพระบิดา ด้วยชีวิต ด้วยตัวของเราเอง นั่นคือ การมอบถวายชีวิต คือการถวายตัวเราแด่พระองค์ ซึ่งต้วเราเองนั้นเป็นเครื่องเผาบูชาที่มีชีวิต ดังนั้นชีวิตเราสำคัญมาก ไม่ควรดำเนินชีวิตเล่น ๆ  หรือทำตามใจเราเองแต่ต้องให้อยู่ในน้ำพระทัยพระองค์เสมอ             2. อธิษฐานให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ …

3 สิ่งในการอธิษฐานให้พระวิญญาณสวมทับ Read More »

ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดทำบาป

intimacy Wednesday 30 January 2019 13เพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้า เมื่อยังอยู่ในศาสนายิวว่า ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนัก และพยายามทำลายเสีย 14และข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า กท.1:13-14 * ชีวิตในอดีตของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน และอาจเลวร้ายมากมายอย่างที่เราก็รู้ตัวเราเองดี ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดทำบาป และนั่นเองเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหันกลับมาหาพระเยซู * อาจารย์เปาโลก็เช่นกัน ท่านเป็นผู้ที่มีชีวิตข่มเหงคริสเตียนมาตลอด และท่านเองก็โดดเด่นกว่าใคร ๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกับท่าน และแน่นอนว่าพระเจ้าเลือกท่านมาเพื่อการนี้ เป็นกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์กระทำผ่านชีวิตอาจารย์เปาโล * เราเองก็เช่นกัน มีความไม่สมบูรณ์อยู่มากมาย แต่เราก็ได้พระเมตตาคุณของพระเยซู ที่ทำให้เรามีชีวิต และพระองค์รักเรามาก ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเยซู

ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์

Intimacy Tuesday 29 January 2019 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์ 12เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ ไม่มีใครสอนข้าพเจ้า แต่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า กท1:11-12 * ข่าวประเสริฐมาจากพระเยซู ที่พระองค์ มาไถ่บาปเรา ข่าวประเสริฐจึงมีฤทธิ์อำนาจในการประกาศพระเยซูคริสต์ * เราแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเยซู ส่วนตัว เราจึงเล่าข่าวประเสริฐ ด้วยการเป็นพยานถึงความรัก ความเมตตา การช่วยกู้ และอื่น ๆ ที่พระองค์ได้ทำต่อชีวิตของเราอย่างเจาะจง * เรามีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ เราจึงมั่นใจในทุก ๆคำที่เราเล่าออกไป * อาจารย์เปาโลก็เช่นกัน ท่านได้รับประสบการณ์ท่ีพิเศษมากจากพระเยซูคริสต์ โดยตรง และพระองค์ ก็ใช้ชีวิตของท่านมากจริง ๆ * ขอโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยให้เรามีกำลังในการทำพระราชกิจของพระองค์ ให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ ด้วย อาเมน