จงรักกันและกันให้มาก

Intimacy Wednesday 4 July 2018 “เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ จงรักกันและกันให้มาก เพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้” ‭‭1 เปโตร‬ ‭4:8‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.4.8.thsv11   + เพราะพระเจ้าเป็นความรัก และพระองค์ปรารถนาให้เราทั้งหลายรักกันและกัน ความรักจะช่วยให้อภัยบาปกันและกัน คือไม่จดจำในความผิดแต่ มุ่งช่วยเหลือและเสริมสร้างชีวิต กัน    + พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราเท่านั้นเป็นผู้ที่จะช่วยเราให้รักในความไม่สมบูรณ์และอภัยในความบาปได้ ขอพระองค์เป็นกำลังให้แก่ลูกต่อไปด้วย อาเมน