จงมั่นคงในความเชื่อ

Intimacy Friday 20 July 2018 “จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ โดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:9‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.9.thsv11   + ความเชื่อวางใจในพระนามพระเยซู จะทำให้เรามีชัยชนะเหนือมารซาตานได้ในที่สุด ผู้เชื่อทั่วทั้งโลกก็เผชิญ มารซาตานที่คอยหาช่องเข้าจัดการเหมือนกัน ดังนั้นเราแต่ละคนต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันและพึ่งพาพระบิดาและ ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราจะช่วยเราให้รักษาความมั่นคงในพระเยซูคริสต์เอาไว้ได้ อาเมนศิริวรรณ