จงถ่อมใจกันและกัน

Intimacy Monday 16 July 2018 ในทำ‌นอง‍เดียว‍กัน พวก‍ท่านที่อ่อน‍อาวุโส ก็จงยอมเชื่อ‍ฟังพวกผู้‍อาวุโส ท่านทุก‍คนจงสวมความถ่อม‍ตัวในการปฏิ‌บัติต่อกันและกัน เพราะ  พระ‍เจ้าทรงต่อ‍สู้คนที่หยิ่ง‍จอง‌หอง  แต่ประ‌ทานพระ‍คุณแก่คนที่ถ่อม‍ใจ 1 เปโตร 5:5 THSV11 https://bible.com/bible/174/1pe.5.5.THSV11   + ถ่อมใจเข้าหากัน ด้วยพระคุณของพระองค์ เอาความหยิ่งออกไป พระบิดา ไม่ต้องการคนที่หยิ่งยโส แต่ต้องการคนที่มีความถ่อมใจ เราต้องรักษาใจไว้อยู่เสมอ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราด้วย