ความเชื่อ พระธรรมฮีบรู พระเยซูรักคุณ

พระเจ้ารักและอภัยให้เราเสมอ

Intimacy Tuesday 18 December 2018 “พระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอ หรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิตย์” ‭‭สดุดี‬ ‭103:9‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/psa.103.9.thsv11 + พระบิดารักเรา ในความเป็นเรา ไม่ใช่ในสิ่งที่เราทำ แม้เราจะล้มลง หรือทำผิดไป พระองค์ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเรา เสมอ ขอเพียงเราตั้งใจที่จะลุกขึ้นสู้กับความอ่อนแอ + พระพิโรธของพระองค์นั้นช้า และอดทนนานแก่เรา มาก เพราะว่าพระองค์รักเรามากจริงๆ ดังนั้นเราต้องขอพระวิญญาณมาช่วยเป็นให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ ร่วมกันกับพระเยซู ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ อาเมน

การลามก โสโครก ให้ห่างจากชีวิตรเรา

Intimacy Sunday 11 November 2018 “แต่การล่วงประเวณี การโสโครกทุกอย่างและการละโมบนั้น แม้แต่จะเอ่ยถึงในท่ามกลางพวกท่านก็อย่าเลย จะได้สมกับที่เป็นพวกธรรมิกชน และการพูดลามก การพูดเล่นไม่เป็นเรื่อง หรือการพูดหยาบโลน ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่จงขอบพระคุณดีกว่า ขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่า ทุกคนที่ล่วงประเวณีหรือที่ทำการโสโครกหรือที่ละโมบ (ซึ่งก็คือคนนับถือรูปเคารพ) จะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้า” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:3-5‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.5.3-5.thsv11   + สิ่งลามกทั้งสิ้นที่ทำให้ชีวิตเราเสื่อมจากพระสิริพระเจ้านั้น ให้ห่างไกลเรา เพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติ.  + คำพูดที่พูดก็ต้องถวายเกียรติแด่พระองค์ คำพูดลามก หยาบโลนก็ไม่ควรออกจากปากลูกืรักของพระองค์ + คนที่ยังดำเนินในทางลามกและล่วงประเวณีจะไม่มีมรดกในแผ่นดินพระเจ้า ต้องระวังระไวชีวิตอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เราพลาด ขอพระวิญญาณโปรดช่วยเหลือเรา

จงเลียนแบบพระเยซู

Intimacy Friday 9 November 2018 “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:1‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.5.1.thsv11   + เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงชีวิต คือการเลียนแบบชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเราทั้งหลาย  สิ่งที่พระองค์เป็น ในพระคัมภีร์ จะเป็นจริงในเรา ลักษณะชีวิต ทุกด้านจะเกิดขึ้นในเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างต่อเนื่อง