ความหวังในพระเยซูคริสต์

Intimacy Monday 25 June 2018 “แต่ในใจของพวกท่าน จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมพร้อมเสมอ ที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน แต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือ จงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์ เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้าย คนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของพวกท่านในพระคริสต์จะต้องอับอาย” ‭‭1 เปโตร‬ ‭3:15-16‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.3.15-16.thsv11   + พระบิดาให้เราเองมาเป็นพยานเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่เป็นพระผู้ไถ่ในชีวิตเราและเป็นพระเจ้าของเรา พระองค์เป็นจริงในชีวิตเราอย่างไร ก็ให้เราเชื่อและดำเนิน และตอบคำถามคนอื่นอย่างนั้น    + เรารักษาใจอยู่เสมอ ไม่ให้เนื้อหนังทำให้คนอื่นสะดุดได้ เพื่อให้พวกเขาได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิต และชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า จนคนอื่นที่จ้องจับผิดต้องอับอาย เพราะเขามีท่าทีที่ไม่ถูกต้อง   ขอพระเกียรติเป็นของพระเยซูคริสต์ แต่เพียงผู้เดียว