เตรียมชีวิต ควบคุมเนื้อหนัง

Intimacy Monday 28 May 2018  “เพราะฉะนั้น จงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดี จงรู้จักควบคุมตัวเอง จงตั้งความหวังทั้งหมด ไปที่พระคุณ ซึ่งจะประทานแก่พวกท่าน ในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏ เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต” ‭‭1 เปโตร‬ ‭1:13-14‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.1.13-14.thsv11   + การเตรียมชีวิตสำหรับพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญ การเตรียมชีวิตที่รอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งสำคัญ    + ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองในชีวิต เพื่อให้ผลพระวิญญาณได้สำแดงออกมา โดยเฉพาะการควบคุมตนเอง ไม่ให้กิเลสตัณหาเข้ามาครอบครองชีวิตได้ แต่เป็นพระคุณพระเจ้าที่เข้ามาครอบครองโดยบริบูรณ์.    + จงดำเนินชีวิต การรอคอยพระบิดาด้วยความหวังใจในพระองค์