รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1        ในชีวิตคริสเตียนของเรา พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราและทรงฟื้นจากความตาย และเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์และคอยอธิษฐานเผื่อเราอยู่เสมอ และก่อนที่พระองค์จะไปนั้นพระองค์ได้สัญญาว่าจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราเพื่อเป็นผู้ที่คอยอยู่เคียงข้างเรา คอยประโลมใจเราและนำหน้าเรา        ‘เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน ‘ ยอห์น 14:16-17 https://www.bible.com/bible/174/JHN.14.16-17         แท้จริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าผู้สร้างสวรรค์เช่นกัน นิสัย หรือบุคคลิกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็คือแบบเดียวกับพระเยซูที่เราเห็นได้จากพระวจนะนั่นเอง  สิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของกายภาพ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาในผู้เชื่อทุกคนที่ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเข้ามาในชีวิต ทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับพระบิดาได้ผ่านทางพระองค์ และทำให้วิญญาณจิตที่เคยตายไปกลับมีชีวิตขึ้นมา          การเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดจึงมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราทั้งสิ้น แม้ว่าเราจะตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงแต่ละเรื่อง แต่ผู้ที่อยู่เบื้อ หลังก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นเอง ดังนั้น การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของรานั้นต้องคิดทุก ๆ เวลา ในพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตของเรา ในทุกการตัดสินใจ ทุกการกระทำ และในทุก  ๆเรื่อง เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ทรงช่วยนำทางเราให้ไปถึงน้ำพระทัยและความสำเร็จทั้งสิ้นจะเป็นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์  …

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1 Read More »