ขอสติปัญญาจากสวรรค์

                      ปัญญาจากสวรรค์สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด  เราอยูบนโลกนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่พระบิดาได้จัดเตรียมไว้ มีแผนงานมากมายในชีวิตที่พระองค์กำลังใส่ให้กับเราในแต่ละช่วงเวลา ถ้าเราละเลยหรือไม่ใส่ใจ เราอาจพลาดสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าได้ แต่ถ้าเราเลือก เราสนใจ เราใส่ใจ เราตั้งใจ เรามีความมุ่งมั่นในสิ่งที่พระองค์ประทานให้ เรามุ่งแสวงหาพระเจ้า เราอธิษฐานอย่างสุดกำลัง ผมเชื่อว่าพระบิดาจะทรงโปรดเมตตาและตอบในทุกสิ่ง   ในขณะที่เรายังอยู่บนโลก เรายังต้องใช้ทุกส่ิงบนโลก ยังต้องใช้ร่างกายในการทำงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง และยังต้องใช้สติปัญญาในการคิดงาน คิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คิดถึงการแก้ไขปัญหา เรายังต้องใช้ความคิดอีกมากตลอดช่วงชีวิตของเรา บางเวลาสมองเราก็ล้าและต้องหยุดที่จะพักผ่อน เพื่อให้สมองและร่างกายได้กลับมาฟื้นฟูใหม่    สิ่งหนึ่งที่พระวจนะได้บอกแก่เราไว้คือ การขอสติปัญญาสำหรับคนที่ขาดสติปัญญา ในช่วงเวลาหนึ่ง  ๆ เราอาจใช้ความคิดของเราในการทำงานหลายสิ่ง ใช้ความคิดในการปรนนิบัติพระพระเยซู และใช้ความคิดในเรื่องอื่น  ๆ ที่อาจมาพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน ดังนั้นบางช่วงขณะเราอาจมีความผิดพลาดในความคิดที่เราใช้  การอธิษฐานขอสติปัญญาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพื่อให้ทุกอย่างที่เรากำลังทำอยู่นั้น ออกมาอย่างดีที่สุด   เป็นธรรมชาติของพระบิดาที่พระองค์จะใช้มนุษย์อย่างเราในการทำสิ่งต่าง  ๆ บนโลก เราเองในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่พระองค์จะสามารถใช้การได้ …

ขอสติปัญญาจากสวรรค์ Read More »