พระเจ้าใช้เราต่างกันตามของประทานและตะลันที่พระองค์ได้ประทานให้

intimacy Wednesday 6 February 2019 และจากคนสำคัญบางคนที่ยังอยู่ (เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อน ก็ไม่สำคัญอะไรสำหรับข้าพเจ้าเลย พระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้าใคร) คนสำคัญเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ข้าพเจ้าเลย 7แต่ตรงข้าม เมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่า ข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าสุหนัต เช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ได้เข้าสุหนัต 8(เพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงทำกิจในเปโตรให้เป็นอัครทูตไปยังพวกที่เข้าสุหนัต ก็ได้ทรงทำกิจในข้าพเจ้าให้ไปยังคนต่างชาติเหมือนกัน) กท.2:6-8 พระเจ้าใช้เราต่างกันตามของประทานและตะลันที่พระองค์ได้ประทานให้ เช่นเดียวกับ อาจารย์เปาโลและเปโตร ที่พระเจ้า ได้มีแผนการให้กับท่านทั้งสองอย่างชัดเจน แต่ละคนมีสิ่งที่เราสามารถขับเคลื่อนงานของพระเจ้าได้ เราต้องทำหน้าที่ของเราอย่างซื่อสัตย์เพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติ เมื่อเรารับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้ามอบให้อย่างดีที่สุดแล้ว งานของพระองค์ก็จะเคลื่อนออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และพระเกียรติจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว