ของประทานพระเยซู

พระเจ้าใช้เราต่างกันตามของประทานและตะลันที่พระองค์ได้ประทานให้

intimacy Wednesday 6 February 2019 และจากคนสำคัญบางคนที่ยังอยู่ (เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อน ก็ไม่สำคัญอะไรสำหรับข้าพเจ้าเลย พระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้าใคร) คนสำคัญเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ข้าพเจ้าเลย 7แต่ตรงข้าม เมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่า ข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าสุหนัต เช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ได้เข้าสุหนัต 8(เพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงทำกิจในเปโตรให้เป็นอัครทูตไปยังพวกที่เข้าสุหนัต ก็ได้ทรงทำกิจในข้าพเจ้าให้ไปยังคนต่างชาติเหมือนกัน) กท.2:6-8 พระเจ้าใช้เราต่างกันตามของประทานและตะลันที่พระองค์ได้ประทานให้ เช่นเดียวกับ อาจารย์เปาโลและเปโตร ที่พระเจ้า ได้มีแผนการให้กับท่านทั้งสองอย่างชัดเจน แต่ละคนมีสิ่งที่เราสามารถขับเคลื่อนงานของพระเจ้าได้ เราต้องทำหน้าที่ของเราอย่างซื่อสัตย์เพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติ เมื่อเรารับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้ามอบให้อย่างดีที่สุดแล้ว งานของพระองค์ก็จะเคลื่อนออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และพระเกียรติจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว

พระเยซูประทานของประทานแก่เราบางคน

Intimacy Friday 26 October 2018 “พระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหมดนั่นเอง เพื่อจะเติมทุกสิ่งให้เต็มบริบูรณ์) และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:10-12‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.4.10-12.thsv11   + พระเยซูคริสต์ได้ประทานของประทานให้แก่บางคน เพื่อใช้ในการทำพระราชกิจของพระบิดาบนแผ่นดินโลก และเพื่อใช้เสริมสร้างพระกาย  + ผู้เชื่อจึงมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตและใช้ของประทานที่พระองค์มอบให้ในการปรนนิบัติพระราชกิจของพระองค์ เราแต่ละคนต้องแสวงหาของประทานต่างๆ เหล่านั้น