พระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคำแห่งพันธสัญญา

และพระองค์ตรัสแก่บรรดาคนขายนกเขาว่า “จงเอาของเหล่านี้ไปเสีย อย่าทำพระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็นที่ค้าขาย” 17พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่า ‘ความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ได้ท่วมท้นข้าพระองค์’ ยอห์น 2:16-17 พระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคำแห่งพันธสัญญาและคำพยากรณ์ที่จะต้องสำเร็จเป็นจริง เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์จริง พระเยซูลงมาบังเกิดบนโลกก็เพื่อทำให้ถ้อยคำในพระวจนะสำเร็จและมาเติมเต็มส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์อีกด้วย และทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทำนั้นส่งผลต่อชีวิตของผู้เชื่อและเราทั้งหลายมากด้วย เมื่อเราได้เห็นพระเยซูทำสิ่งต่าง ๆ และสำเร็จตามพระวจนะที่ได้กล่าวไว้ ก็ทำให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เป็นอย่างมาก เราต้องสะสมและศึกษาพระวจนะของพระบิดาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเราจะได้เห็นถึงพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ