ขวนขวายในการทำดี

Intimacy Sunday 24 June 2018 “ถ้าพวกท่านขวนขวายทำดี ใครจะทำร้ายพวกท่าน แต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์ เพราะทำสิ่งถูกต้อง พวกท่านก็เป็นสุข อย่ากลัวการข่มขู่ของพวกเขา และอย่าวิตกไปเลย” ‭‭1 เปโตร‬ ‭3:13-14‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.3.13-14.thsv11   + เราทำดีเพราะพระเยซูในเรา ทำงานในชีวิตภายในและสะท้อนออกมาเป็นการกระทำภายนอก แม้ว่ามโนธรรมเราจะมีแนวโน้มที่ดี แต่เมื่อพระวิญญาณทำงานอยู่ภายในแล้ว เราจะทำดีได้ด้วยพระคุณพระองค์    + เมื่อเรายืนหยัดในความถูกต้อง ในนามของพระเยซู การถูกข่มเหง การถูกคนเข้าใจผิด จึงเป็นเรื่องที่ผู้เชื่อก่อนหน้านี้ ก็ถูกกระทำเช่นกัน เราจึงต้องยืนหยัดแม้ในการทนทุกข์ ทั้งสิ้นนี้ เรายินดีฝากทั้งหมดไว้กับ พระคุณของพระเจ้า พระบิดาที่รักของเรา. วางใจทั้งหมดที่พระองค์