กาลาเทีย

เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ

intimacy Sunday 24 March 2019 เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำ กท5:17  เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ สวมทับเราแล้ว ความจริงเนื้อหนังไม่ได้หายไปไหน แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยื่งเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ควบคุมชีวิตและร่างกายเรามากเท่าไร เนื้อหนังก็จะถูกควบคุมมากขึ้นเท่านั้น ความต้องการเนื้อหนังยังคอยก่อตัวอยู่เรื่อย ถ้าเราไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ควบคุมเนื้อหนังอย่างสมบูรณ์ เราต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างเต็มขนาด

จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง

Intimacy Saturday 23 March 2019 “แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง” ‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:16‬ ‭KJV‬‬ https://www.bible.com/175/gal.5.16.kjv เมื่อเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ควบคุมชีวิตเรา เราก็ต้องให้พระองค์ ครอบครองวิญญาณและควบคุมเนื้อหนังเรา เราเปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ช่วยเรา และการที่จะรักษาการเปลี่ยนแปลง ชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซู ได้ก็ต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ควบคุมเนื้อหนัง ไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

พระราชบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’

Intimacy Friday 22 March 2019 “เพราะว่า พระราชบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’ แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกัน จงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะทำให้กันและกันย่อยยับไป” ‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:14-15‬ ‭KJV‬‬ https://www.bible.com/175/gal.5.14-15.kjv พระเยซูสอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เป็นการสรุปบัญญัติทั้งสิ้นมาถึงเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรือ่งที่ดูเหมือนง่าย แต่หลายครั้งเรารต้องให้พระวิญญาณเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราอย่างมาก พระเยซูได้เป็นแบบอย่างทั้งสิ้นในเรื่องความรักคนอื่นอ่ย่างไม่มีเงื่อนไขมาแล้ว เพื่อให้เราเห็นแบบอย่างและกระทำตามได้ ด้วยพระคุณความรักของพระองค์