การฟังเสียงพระเจ้า

ขอพระยาห์เวห์ประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์ ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรประชากรของพระองค์ให้สมบูรณ์พูนสุข

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังในฝ่ายจิตวิญญาณของเรา เป็นป้อมปราการภายในจิตใจที่เข้มแข็งที่สุด…

เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลก

“16เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลก 17และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป แต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ ” 1 ยอห์น 2:17 เราทั้งหลายทราบว่าในที่สุด ทุกสิ่งในโลกจะผ่านพ้นไป เราเห็นถึงความไม่แน่นอนหลายอย่างได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนแทบไม่อาจคาดเดาอนาคตได้ พระวจนะให้เรารู้ถึง ตัณหาต่าง ๆ ที่ดึงผู้เชื่อออกจากทางของพระองค์ อันได้แก่ * ตัณหาของเนื้อหนัง * ตัณหาของตา * ความทะนงในลาภยศ สิ่งเหล่านี้คอยล่อลวงผู้เชื่อให้ล้มลง และหลงทางจากพระทัยพระบิดา เราได้รับความเตือนนี้อย่างชัดเจน เราต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ และไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่เป็นโดยพระวิญญาณเท่านั้นที่ช่วยเราได้ เราทั้งหลายต้องพึ่งพากำลัง สติปัญญา ด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระบิดาได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พอพระทัยพระองค์ และเป็นคำตอบเดียวของการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าเราทั้งหลายแต่ละวัน เพื่อให้เรามีกำลังในการดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระบิดาได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง สรรเสริญพระเจ้า ชาโลม การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ photo credit : Michael Mouritz

ขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระยาห์เวห์ จงได้รับพระพร

ขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระยาห์เวห์ จงได้รับพระพร เราอวยพรพวกท่านจากพระนิเวศของพระยาห์เวห์ สดุดี 118 : 26 ถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำเดียวกันกับที่ เหล่าฝูงชนได้โห่ร้อง ในขณะที่พระเยซูคริสต์ได้ขี่ลาและเดินทางเข้ามาในเยรูซาเล็ม สะท้อนถึงภาพของกษัตริย์ที่เข้ามา “ฝูงชนที่เดินไปข้างหน้าพระองค์ กับพวกที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่า “โฮซันนา   แก่บุตรของดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ โฮซันนา ในที่สูงสุด””  มัทธิว 21 ; 9 ถ้อยคำสรรเสริญ โห่ร้อง ของเรา ด้วยความมีชัยและความชื่นชมยินดี เมื่อจอมกษัตริย์ของเราคือพระเยซูคริสต์ ได้มีชัยเหนือ ความตาย และพระองค์ได้ครอบครองโลกนี้ผ่านทางอาณาจักรของพระบิดา ชีวิตของเราจึงต้อง โห่ร้องด้วยความมีชัยทุก ๆ วัน เพื่อให้โลกรู้ถึงการทรงพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เราต้องยกเสียงสรรเสริญพระนามพระเยซูคริสต์ เรื่อยไป เพราะพระองค์สมควรรับการสรรเสริญ โมทนา !!! Hosanna !! <a href=”https://kaiserbooth.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89/” target=”_blank” rel=”noopener”>การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020</a> <a href=”https://kaiserbooth.com/category/%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2/” target=”_blank” rel=”noopener”>ชีวิตอธิษฐาน</a> <a href=”https://kaiserbooth.com/category/%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c/” target=”_blank” rel=”noopener”>ชีวิตในพระคริสต์</a> <a href=”https://kaiserbooth.com/category/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99/” …

ขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระยาห์เวห์ จงได้รับพระพร Read More »