การพิพากษากำลังจะมา

Intimacy Tuesday 10 July 2018 “เพราะถึงเวลาแล้ว ที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า และถ้าเริ่มต้นที่พวกเราก่อน ปลายทางของคนเหล่านั้น ที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร? และ ถ้าคนชอบธรรมจะรอดได้อย่างยากเย็นแล้ว คนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหน?” ‭‭1 เปโตร‬ ‭4:17-18‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.4.17-18.thsv11   + เมื่อถึงวันหนึ่ง เราจะถูกพระเจ้าพิพากษา ตามสิ่งที่เราได้ทำไปนั้น ดังนั้นแต่ละวัน เราต้องตั้งใจถวายเกียรติแด่พระองค์ ให้เป็นที่นับได้ในสายตาของพระองค์   + การรักษาความรอดในพระเยซูคริสต์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทั้งหลาย พระคุณของพระองค์มีมาก ในชีวิต แต่ถ้าใครไม่เห็นคุณค่า หรือทำให้เป็นของราคาถูก ก็อาจต้องรับผลปลายทางที่น่าเสียใจได้. ชีวิตก็สั้นและเวลาก็น้อยแล้ว เร่งรีบทำการเพื่อให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จเถิด. อาเมน