การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์

ทนทุกข์เพื่อมงกุฎแห่งชีวิต

Intimacy Thursday 12 July 2018 “เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่าน ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโส และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะปรากฏ” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:1‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.1.thsv11   + อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตและปรนนิบัติพระเจ้า พระเยซู ตลอดชีวิตของท่าน  ท่านปรนนิบัติพระจ้าด้วยเต็มกำลังความเชื่อ เสม แม้ว่าทาานจะโดนข่มเหงมากมาย สิ่งที่ทีานหนุนใจเรา คือ การเป็นพยานถึงความทุกข์ยากของพระเยซูคริสต์    + สิ่งที่สำคัญคือเราจะได้รับศักดิ์ศรีร่วมกับพระเยซู คือมงกุฎแห่งชีวิตที่พระองค์สัญญาไว้ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ ถ้าเขาไม่ยินดีตัดสินใจที่จะทนทุกข์กับพระเยซู เอเมน !!

การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์

  การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์         ความเชื่อในพระเยซูคือการที่เราได้ยอมมอบชีวิตของเราเองแก่พระองค์ คือการยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและพระองค์เองมาตายไถ่บาปให้แก่ชีวิตของเรา        คริสเตียนจำนวนมากปรารถนารับพระพรอันอุดมที่พระองค์สัญญาจะประทานให้ผ่านถ้อยคำทางพระคัมภีร์ ( The Holy Bible ) ซึ่งเป็นพระวจนะที่คริสเตียนใช้ยึดถือ โดยที่ละเลยถ้อยคำอีกหลายตอนที่กล่าวถึงการตัดสินใจเดินติดตามพระเยซูคริสต์ จำเป็นต้องแลกกับอีกหลายในชีวิต หนึ่งในนั่นก็คือการทนทุกข์ หรือการถูกข่มเหงเพราะความเชื่อ         มีเรื่องราวมากมายในอดีต ที่เกิดขึ้นกับพี่่น้องผู้เชื่อ ตลอดพระคัมภีร์ อันที่จริงแล้ว พระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้แรกที่ถูกข่มเห่ง พระองค์ปรารถนาทำตามน้ำพระทัยพระบิดามากกว่า ธรรมเนียม ธรรมบัญญัติของคนยิว ที่ยังขาดความเข้าใจในเวลานั้น แต่พระองค์ก็ไม่ได้ถือโทษ โกรธพวกเขา    “ถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์ พวกท่านก็เป็นสุข เพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้า สถิตกับพวกท่าน” ‭‭1 เปโตร‬ ‭4:14‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/1pe.4.14.thsv11       เมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ เราต้องอธิษฐานให้เรามีกำลังที่จะเผชิญการทนทุกข์ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่มีอาจรู้ได้ และเราเองก็ไม่ได้มีความอยากให้เกิดสิ่งเหล่านั้น ในชีวิตของเรา แต่สิ่งที่เราเห็นได้จากพระวจนะคือ ผู้เชื่อในพระเยซูจะถูกข่มเหง แต่เมื่อเขายืนหยัดสู้ทนได้ …

การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ Read More »