การข่มเหงเพราะความเชื่อในพระเยซู

การข่มเหงเพราะความเชื่อในพระเยซู           เมื่อเราตัดสินใจที่จะมอบชีวิตของเราไว้กับพระเยซูคริสต์ ผู้ที่รักและหวงแหนเราจนพระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา เราเองก็ได้เป็นลูกที่รักของพระองค์เช่นกัน พระองค์รักและดูแลชีวิตเรา ดูแลวิญญาณจิตของเราเป็นอย่างดี แต่เราเองต้องไม่ลืมว่า การที่เราเลือกที่จะเดินติดตามในเส้นทางของพระเยซูคริสต์นั้น จะต้องเผชิญการถูกข่มเหง อย่างที่พระองค์ได้เคยเผชิญมาก่อนด้วย        พระเยซูเองก็เผชิญการข่มเหงทั้งจากผู้ที่ไม่หวังดี และที่น่าเจ็บปวดไปกว่านั้นคือจากคนใกล้ตัวของพระองค์เอง แต่แน่นอนว่าพระเยซูยินดีที่จะเผชิญเพราะเป็นพระประสงค์ของพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ที่มอบภารกิจอันใหญ่ยิ่งนี้ไว้ให้กับพระองค์ พระเยซูจึงเลือกที่จะไม่ปฎิเสธการข่มเหงที่เกิดขึ้นกับพระองค์ จนไปถึงความมรณา         เราเองในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ ในพระวจนะก็ได้บอกอย่างชัดเจนว่า เราเองก็จะต้องเผชิญกับการข่มเหงเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เพราะตัวเรา แต่เป็นเพราะความเชื่อของเราในพระเยซู ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า คนที่เคยเชื่อในพระนามของพระเยซูเมื่อวันหนึ่ง เขาถูกข่มเหงและเลือกที่จะรักษาชีวิตโดยการปฏิเสธพระองค์ ตัวเขาเองก็ไม่ได้เสียชีวิต เพราะคนเหล่านั้นข่มเหงพระนามของพระองค์         เราจึงต้องตระหนักว่า การเดินติดตามพระเยซู ไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ เรายังต้องยืนหยัดและต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อที่จะรักษาความเชื่อของเราไว้ และอย่ากังวลในเรื่องการถูกข่มเหงมากเกินไป เพราะพระองค์สัญญาไว้แล้วว่า จะไม่ให้เราเผชิญเกินกว่าที่เราจะทนได้          ‘ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง …

การข่มเหงเพราะความเชื่อในพระเยซู Read More »