Uncategorized

พระเยซูเชื่อฟังโดยการทนทุกข์

พระเยซูเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ แม้ว่าการมาบนโลกของพระเยซูคริสต์เพื่อจะมาไถ่บาปด้วยการตายบนไม้กางเขน ก็ตาม ความเจ็บปวดและทรมานบนไม้กางเขนนั้นก็มีมากมายแสนสาหัสอยู่แล้ว แต่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้น มีอีกหลายเหตุการณ์ที่พระองค์ยอมทนทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระบิดาและทำตามพระทัยของพระบิดาให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การถูกตามเอาชีวิต การถูกโบยตี การถูกตบพระพักตร์ การถ่มน้ำลาย และถูกดูหมิ่นต่าง ๆ มากมาย พระองค์ยอมทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่พระบิดา เราต้องเชื่อฟังพระบิดาเช่นนี้ เช่นเดียวกับที่พระเยซูได้กระทำแล้ว โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเรา 1. ยอมไม่มีเกียรติเพื่อให้พระเยซูได้รับเกียรติผ่านชีวิต 2. เชื่อฟังโดยการยินดีทนทุกข์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ 3. ไม่ปฏิเสธการเขนของพระคริสต์ 4. รับรู้ว่า ความอดทนต่อการข่มเหงในความเชื่อบนโลก เทียบไม่ได้กับชีวิตนิรันดร บนสวรรค์ “ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆ ” ฮบ.5:8 เวลาบนโลกนี้สั้นนัก และการกลับมาของพระเยซูยังรอเวลาอยู่ ภัยพิบัติและการข่มเหงนั้น ทวีขึ้น เราต้องตัดสินใจเดินด้วยกำลังความรักและฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มเปี่ยม ชาโลม การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

จงพูดคุยและฟังเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดทุกวัน

จงพูดคุยและฟังเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดทุกวัน. ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าของเรา ซึ่ง ณ เวลานี้ เป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ก็มาอยู่ในเราเพื่อช่วยเหลือเรา ปลอบประโลม ช่วยในการเป็นพยาน พูดคุยเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และสำแดงพระทัยพระบิดาแก่เราทั้งหลาย ดังนั้นมีหลายเรื่องมากมายที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะขยายความเข้าใจ ขยายขอบเขตความรู้ สำแดงพระองค์ มาถึงเราแต่ละคนเป็นการเจาะจง เพื่อความสนิทสนมที่พระองค์จะได้นำหน้าชีวิต และให้เป็นความมั่นใจและเข้าใจถึง แผนงานของพระองค์ในชีวิต เพื่อเราจะมีความกล้าหาญที่เชื่อและเดินติดตามได้ด้วยเต็มกำลัง คนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาก ก็จะรับความเข้าใจ การสำแดง ได้มาก และเขาจะกล้าที่จะให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เข้ามาทำงานผ่านชีวิต ได้อย่างเต็มขนาด เพราะว่าความมั่นใจและความเชื่อของพวกเขานั้นเต็มเปี่ยม  สิ่งเหล่านี้ส่งผลไปถึงการงาน ธุรกิจ สุขภาพ การรับใช้ และครอบครัว รวมถึงชีวิตส่วนตัวที่จะ ค่อย ๆ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นใจ  ขอโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มในวิญญาณของเราอยู่เสมอ เพื่อให้เรามีความหิวกระหายอยากสามัคคีธรรมร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ  1เพราะฉะนั้น ในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ มีการปลอบโยนจากความรัก มีการสามัคคีธรรมกันจากพระวิญญาณ และมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณา 2ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน มีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกัน ฟป.2:1-2 การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ …

จงพูดคุยและฟังเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดทุกวัน Read More »

ความจริงแห่งพระวจนะจะทำให้เราเป็นไท

เพราะความจริงทำให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ ยอห์น 8:36 TH1971 https://bible.com/bible/275/jhn.8.36.TH1971 พระวจนะพระเจ้าเป็นความจริงนิรันดร์ซึ่งพระบิดาได้ประทานให้แก่ผู้เชื่ออย่างเราทุกคนได้เรียนรู้ อ่าน สะสม ศึกษา เข้าใจและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยที่อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความจริงในพระวจนะจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเดินติดตามพระเยซูเพราะเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ทำไมชีวิตมีการพึ่งพาพระวิญญาณ ประการแรก ความจริงในพระวจนะคำนำหน้าชีวิตฝ่ายวิญญาณเหนือชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย กาลาเทีย 5:25 TH1971 https://bible.com/bible/275/gal.5.25.TH1971 เพราะว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งฝ่ายจิตวิญญาณ และความเป็นเนื้อหนังในอดีตจะต้องลดน้อยถอยลงและถูกควบคุมโดยยึดอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประการที่ 2 ความจริงในพระวจนะจะทำให้เราไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังอีกต่อไป เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้ กาลาเทีย 5:17 TH1971 https://bible.com/bible/275/gal.5.17.TH1971 ยิ่งเรามีถ้อยคำแห่งพระวจนะสะสมอย่างต่อเนื่อง และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ช่วยเรา ความรู้สึกฝ่ายเนื้อหนังต่างๆ เช่น ความอิจฉาริษยา การติฉินนินทา การพูดให้ร้าย การพูดง่ายลบ การดำเนินชีวิตในความบาป การอยู่ในบาปอย่างต่อเนื่อง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเข้าใจความจริงของพระองค์แล้ว ประการที่สาม ความจริงแห่งพระวจนะจะนำเราไปสู่เส้นชัยที่แท้จริงของชีวิต นั่นคือการดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์ในแต่ละวัน เพราะความจริงจะช่วยให้เราเข้าใจความเป็นไปของโลก แล้วทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจน้ำพระทัยที่พระบิดามีให้แก่เราอย่างเจาะจง เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ล โรม 8:28 …

ความจริงแห่งพระวจนะจะทำให้เราเป็นไท Read More »