ใคร่ครวญพระธรรมยูดา

ยูดา ผู้เป็นที่รักของพระบิดา

“ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ เรียน คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดา และผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์” ‭‭ยูดา‬ ‭1:1‬ ‭TH1971‬‬ (4) https://www.bible.com/275/jud.1.1.th1971 ยูดาห์มีความปรารถนาที่จะเขียนถึงคริสเตียนผู้เชื่อใน 3 ประเด็น ผู้ที่ถูกเรียกให้ถึงในพระเยซูคริสต์ ผู้ที่ได้ถูกแยกออกจากโลก และรับความรักในพระบิดานิรันดร ผู้ที่ถูกสงวนไว้เพื่อพระเยซู ทั้งสามส่วน สอดคล้องกัน และส่งผลต่อคริสเตียนในยุคของเราอย่างชัดเจน เราต้องตอบสนองต่อการทรงเรียก การเลือกที่พระองค์เมตตาเรา และรับผิดชอบต่การปรนนิบัติพระราชกิจของพระองค์ด้วยสุดใจ เพื่อถวายเกียรติสิริแด่พระองค์

ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ

“ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ เรียน คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดา และผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์” ‭‭ยูดา‬ ‭1:1‬ ‭TH1971‬‬ (3) https://www.bible.com/275/jud.1.1.th1971 ยูดา เขียนถึงผู้ที่ได้กลับใจมาเชื่อในพระเยซูในเยรูซาเล็ม  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีคำสอนที่ผิดเข้ามาแล้ว นั่นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ปีหลังจากพระเยซูได้ ขึ้นสู่สวรรค์ คำสอนผิดเหล่านี้จะทำให้ผู้เชื่อหลงทางจากพระเจ้าได้ ยูดา ได้ย้ำกล่าวในจดหมายฉบับนี้ ถึงผู้ที่ถูกรักษาเอาไว้เพื่อพระเยซู ทุกคนที่ได้กลับใจมาพระเจ้านั้นมีความสำคัญมาก ทุกจิตวิญญาณต้องได้รับการดูแล เพื่อให้เขาเดินในทางของพระเยซูได้อย่างมั่นคง ไม่สั่นคลอน คำสอนผิดเกิดขึ้นมานานแล้ว และปัจจุบัน ก็ยังมึให้เห็น และจะรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ ผู้สอนเทียมเท็จ จะเกิดขึ้นอย่างมาก และจะนำพาคนให้หลงไป เราต้องติดสนิทกับ พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้ยิน เสียงของผู้เลี้ยงที่แท้จริงให้ได้ อย่างชัดเจนทุกวัน.

ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ

“ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ เรียน คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดา และผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์” ‭‭ยูดา‬ ‭1:1‬ ‭TH1971‬‬ https://www.bible.com/275/jud.1.1.th1971 แม้ว่ายูดาจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกับพระเยซูทางกายภาย แต่เมื่อท่านกลับใจ ท่านก็เข้าใจบทบาทของท่านในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าและปรนนิบัติในฐานะผู้นำที่เยรูซาเล็ม ุ แม้ว่าเราได้สิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรในฐานะลูกได้ เรายังมีบทบาทมากมายที่พระองค์ได้มอบไว้ให้กับเราแต่ละคนได้รับผิดชอบและทำให้สำเร็จ เราต้องกำลังจากพระวิญญาณและสติปัญญาจากพระเจ้า ให้เราซื่อสัตย์ในการทำการงานทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ในความรับผิดชอบของเราแต่ละคน อย่างดีที่สุด