ใคร่ครวญพระธรรมยากอบ

นำวิญญาณจิตกลับมาหาพระบิดา

Intimacy Saturday 19 May 2018  “พี่น้องของข้าพเจ้า ถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมา ให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขา จะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตาย และจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัย” ‭‭ยากอบ‬ ‭5:19-20‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.5.19-20.thsv11   + ทุกๆวัน มีคนกำลังจะตาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไร ถ้าเขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ เขาก็ไม่อาจรอดได้   + เรามีหน้าที่ ที่สำคัญในการนำวิญญาณจิตคนมากมาย กลับมาหาพระบิดา ผ่านทาง พระเยซู เราต้องซื่อสัตย์ในการนี้  มีวิญญาณจิตอีกมากที่ต้องการความรอดนิรันดร์ ขอพระบิดาใช้เราทั้งหลายด้วย. 

เชื่อแบบเอลียาห์

Intimacy Friday 18 May 2018  “เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเรา ท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน และเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่ง สวรรค์ก็ให้ฝน และแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมัน” ‭‭ยากอบ‬ ‭5:17-18‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.5.17-18.thsv11   + ตัวอย่างของเอลียาห์ ทำให้เราเห็นว่าพระบิดาเรียกคนธรรมดาและใช้คนธรรมดาในการทำงานของพระองค์ ท่าน อธิษฐานอย่างจริงจัง ให้ฝนไม่ตกและให้ฝนตกในเวลาที่ท่าน อธิษฐาน   + คำอธิษฐานยิ่งใหญ่มากกว่า สิ่งที่เราคาดคิดนัก และเป็นสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราจะสามารถทำให้สิ่งไม่ธรรมดาเกิดขึ้นได้   + เมื่อพระบิดาเรียกเรามาแล้ว ให้คำอธิษฐานจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเช่นกัน

อย่าสาบาน

Intimacy Monday 14 May 2018  “พี่น้องของข้าพเจ้า ที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คือ อย่าสาบาน ไม่ว่าจะทำโดยอ้างสวรรค์หรือโลกหรืออ้างคำสาบานอื่นใดก็ตาม ถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่ เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกพิพากษา” ‭‭ยากอบ‬ ‭5:12‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.5.12.thsv11   + คำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆที่จะตามมา เรามีคำพูดที่มีสิทธิอำนาจมาก ถ้าเรากล่าวคำแง่ลบ มันก็จะเกิดขึ้นได้    + พระวจนะให้เรากล่าวตามความเป็นจริง ว่า ใช่ หรือไม่ใช่ เพื่อจะได้ถูกต้องและเป็นจริงตามนั้น