ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

” จงเชื่อฟังและดำเนินตามพระวจนะของพระบิดา “

” จงเชื่อฟังและดำเนินตามพระวจนะของพระบิดา ” การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ