การฟังเสียงพระเจ้า

ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกเช้าวันใหม่

เมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ได้เข้ามาอยู่ในชีวิต และทำงานร่วมกับวิญญาณจิตของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น ในแต่ละวัน และการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรายิ่งน่าตื่นเต้นและมีความชัดเจน เมื่อเราเองได้มีเวลาฟังเสียงของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นคนเหมือนอย่างพระเยซูเพียงแต่พระองค์ไม่ได้อยู่ในกายภาพแบบพระเยซู แต่มาในพระลักษณะที่เป็นวิญญาณ ซึ่งเราจะมองดูด้วยตา ไม่ได้ แต่เราสามารถสัมผัสพระองค์ ผ่านทางจิตใจและที่สำคัญคือจิตวิญญาณได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรารถนาที่พูดกับเรา คุยกับเรา และทำให้เราได้มีเวลารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน พระองค์อยากจะบอกเรื่องราวหลายอย่างมากมายของอนาคตชีวิตเรา ที่ตัวเราเองก็คาดหวังและอยากรับรู้ แต่หลายครั้งเรากลับมีเวลาในการพูดคุยกับพระองค์น้อยเกินไป และเรารีบเร่งในการจบบทสนทนา โดยไม่ได้สนใจว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรารถนาสิ่งใด สิ่งนี้เป็นความน่าเสียดายสำหรับวิถีชีวิตคริสเตียนที่มีพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่งอยู่กับในเรา แต่เราเลือกที่จะใช้กำลังและปัญญาอันน้อยนิดของตนเองในการวางแผนและทำสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ เราเสียโอกาสไปมากเท่าไรแล้วที่ไม่ได้ฟังเสียงที่พระองค์บอก หรือย้ำเตือน หรือเตือนสติเรา และทำให้เราเองต้องมารับผลในทางร้ายอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นเราต้องกลับมาหาพระองค์ กลับมาใช้เวลาอยู่กับพระองค์ ให้มากขึ้น ให้เรากลับมามีความสนิทสนมกับพระองค์อีกครั้งและต่อเนื่อง เหมือนอย่างที่พระเยซู ได้ยกตัวอย่างแขนงและเถาองุ่น “จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา “ ยอห์น 15:4 พระเยซูยังต้องจัดเวลาส่วนตัวในตอนเช้าเพื่อที่จะใช้เวลากับพระบิดาเช่นกัน “ ในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบ และทรงอธิษฐานที่นั่น “ มก.1:35 เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราแล้ว เราแค่อยู่ในที่เป็นส่วนตัว ให้เงียบสักหน่อยเพื่อเราจะได้ไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอก …

ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกเช้าวันใหม่ Read More »

นิมิตที่พระเจ้าสำแดงแก่มนุษย์ครั้งแรก

นิมิตที่พระเจ้าสำแดงแก่มนุษย์ครั้งแรก   นิมิตที่พระเจ้าได้สำแดงแก่มนุษย์ที่พบได้จากพระคัมภีร์ คือตอนที่พระยาเวห์ได้สำแดงนิมิตแก่อับราม ใน พระธรรม ปฐก 15 :1 นี่เป็นการสำแดงนิมิตครั้งแรกที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ก่อนนี้พระองค์ก็สำแดงด้วยการสื่อสารกับมนุษย์เรื่อยมา แม้แต่อับรามเองที่พระองค์ได้พูดกับท่านเพื่อนำท่านออกมาแล้วไปยังดินแดนที่เป็นพระสัญญา   ในช่วงเวลานี้ พระองค์ได้มีการสำแดงที่แตกต่างออกไป โดยพระวจนะกล่าวว่า “ ภายหลังสิ่งเหล่านี้พระดำรัสของพระยาห์เวห์มาถึงอับรามทางนิมิตว่า “อับรามเอ๋ย เจ้าอย่ากลัวเลย เราเป็นโล่ของเจ้า บำเหน็จของเจ้าจะมากมายนัก” ” ปฐก 15:1     ถ้อยคำของพระองค์มาเป็นพระดำรัส เป็นคำพูด เป็นถ้อยคำ ได้มีมาถึงอับรามอย่างเจาะจง แต่ด้วยรูปแบบ ทางนิมิต  ( ภาษาฮีบรู ใช้คำว่า machazeh ) ซึ่งคำนี้ มีปรากฏเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์  เป็นไปได้ว่า นี่อาจเป็นรูปแบบการสำแดงที่พิเศษมากจริง ๆ สำหรับอับราม เพราะก่อนหน้านี้ ท่านเองก็เป็นเพียงคนเดียวที่ได้พบกับ เมลคีเซเดค ซึ่งเป็นมหาปุโรหิต ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้า ท่านได้ถวาย หนึ่งในสิบจากข้าวของทั้งหมดที่ได้จากการบชนะเหล่าศัตรูและได้ช่วยโลทออกมาได้ ชื่อ กษัตริย์ เมลคีเซเดค ซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองซาเล็ม ( …

นิมิตที่พระเจ้าสำแดงแก่มนุษย์ครั้งแรก Read More »

พระเจ้าพูดกับเราผ่านพระวจนะ

พระเจ้าพูดกับเราผ่านพระวจนะ การฟังเสียงพระเจ้า เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการเข้าใจลักษณะวิธีการพูดของพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ก็จะยิ่งทำให้เราเห็นภาพชัดมากขี้นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราต่อไปได้ พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระยาเวห์ลงมา ด้วยท่ามกลางเพลิง เมฆและความมืดครึ้มหนาทึบและที่ภูเขา ในขณะที่โมเสสและเหล่าผู้ใหญ่ของอิสราเอลกำลังรอคอยพระองค์ พวกเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านธรรมชาติเหล่านั้นที่พระยาเวห์ได้ประทับ และจากนั้น พระองค์ก็ได้กล่าวบัญญัติทั้งสิบประการต่อพวกเขา และได้บันทึกลงไปศิลาจารึก ในพันธสัญญาเดิม เราจะเห็นว่า พระเจ้าเลือกที่จะพูดกับบางคนเท่านั้นที่พระองค์ได้ตั้งเขาเอาไว้ทำหน้าที่ แทนพระองค์และเป็นกระบอกเสียงของพระองค์ในการกล่าวถ้อยคำของพระเจ้าไปถึงชนชาติอิสราเอล ดังนั้นพระองค์ ให้ความสำคัญว่าใครที่จะเป็นกระบอกเสียงนั้น และในช่วงเวลานี้ ก็คือโมเสสและผู้ใหญ่ของอิสราเอล “พระยาห์เวห์ได้ตรัสพระวจนะเหล่านี้ด้วยพระสุรเสียงกึกก้องแก่ชุมนุมชนทั้งหมดของพวกท่านที่ภูเขา ออกมาจากท่ามกลางเพลิง เมฆ และความมืดครึ้มหนาทึบ และไม่ได้ทรงเพิ่มเติมสิ่งใดอีก แล้วพระองค์ทรงจารึกลงบนแผ่นศิลาสองแผ่นและประทานแก่ข้าพเจ้า  เฉลยธรรมบัญญัติ 5:22 สิ่งที่น่าสนใจคือพระยาเวห์ได้พูดกับพวกเขาอย่างชัดเจน ซึ่งคงมีไม่กี่เหตุการณ์ที่พระองค์จะได้พูดกับคนมากขนาดนี้ เสียงของพระองค์กึกก้องและทำให้พวกเขายำเกรงในความยิ่งใหญ่ของพระองค์  เสียงของพระองค์นั้นได้กลายเป็นพระบัญญัติสิบประการผ่านพระวจนะที่เราได้อ่านอยู่นี้ เช่นกัน เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราแล้ว เราเองก็สามารถฟังเสียงของพระองค์ได้ เมื่อเราอ่านพระวจนะ หลายเรื่องเป็นเรื่องที่พระองค์อยากให้เราได้เรียนรู้ หลายอย่างเป็นพระสัญญาของพระองค์ เป็นข้อห้าม ถ้อยคำของพระองค์จะวิ่งเข้ามาในวิญญาณจิตของเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราจะช่วยนำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตของเรา มันจึงจำเป็นอย่างมากที่เราต้องอ่านพระวจนะของพระองค์ ทุกวัน เพื่อย้ำพระสัญญา และเสียงของพระองค์ที่ได้พูดกับคนของพระองค์และพูดมาถึงเราด้วย ทุกคำในพระวจนะจึงมีความสำคัญต่อจิตวิญญาณเราอย่างมาก เสียงพระองค์ก็จะวิ่งเข้ามาถึงเราด้วย และในหลายเหตุการณ์ เมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่พระองค์ นำเข้ามา และเมื่อเราได้อ่านพระวจนะในช่วงเวลานั้น พระคำของพระองค์ก็นำการเปิดเผยสำแดงบางอย่างมาถึงเราด้วย ทำให้เรามีทิศทาง กำลังใจ และรับพระคุณของพระองค์เข้ามาในชีวิตด้วย  อย่าลืมสะสมพระคำพระเจ้า ทุก …

พระเจ้าพูดกับเราผ่านพระวจนะ Read More »