พระบิดาจะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร

ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงทางซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร ดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่ ฉธบ.8:2
https://www.bible.com/bible/175/DEU.8.2.KJV

หลายครั้งเราพลาดพลั้งล้มลง เมื่อเราดำเนินชีวิตติดตามพระบิดา แต่เมื่อเรากลับใจใหม่ พระบิดาที่รักของเราก็โปรดยกโทษให้ในทันที แต่สิ่งที่ยังไม่หมดไปคือ ผลที่เราอาจต้องรับในความผิดพลาด สิ่งนี้ไม่ใช่ความเลวร้าย แต่ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะต้องพึ่งพาพระคุณและการเชื่อฟังพระองค์อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เสมอ

อิสราเอล ไม่เชื่อฟังทำให้พวกเขาต้องเดินในถิ่นทุรกันดารอยู่สี่สิบปี แทนที่จะใช้เวลาเพียงสี่สิบวันเท่านั้น ทำให้พวกเขาต้องรับผลลัพธ์เช่นนี้ และคนกลุ่มแรกจึงไม่ได้เข้าแผ่นดินพระสัญญาคือคานาอัน

แต่สิ่งที่เราเห็นได้คือพระกรุณาคุณที่พระบิดา ยาเวห์โปรดเมตตาต่อพวกเขา พระองค์ไม่ได้ให้พวกเสียชีวิต แต่สอนพวกเขาให้เรียนรู้ในความถ่อมใจ และการถูกทดสอบใจ ( testing ) เพื่อทดสอบจิตใจของพวกเขา โดยให้พวกเขาใช้พระธรรมบัญญัติในการตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ รวมถึงการเชื่อฟังพระเจ้าผ่านผู้นำที่พระองค์ได้เจิมตั้งเอาไว้ ด้วย

สิ่งที่สำคัญที่เราต้องเรียนรู้และนำไปใช้

1. ถ่อมใจอยู่เสมอ
2. ตอบสนองการทดสอบจากพระเจ้า ด้วยท่าที่แห่งการเชื่อฟัง
3. ยึดพระวจนะเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต

ชาโลม

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.