การเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

การเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอบพระคุณพระบิดาที่เมตตาจิตวิญญาณลูก เช้านี้พระวิญญาณให้เข้ามาแต่ต้องจิตวิญญาณ แล้วทำให้ลูกได้สัมผัสถึงอำนาจของพ่อที่ทำงานอยู่ในร่างกายของลูก

อำนาจของพระวิญญาณจะช่วยทำให้ลูกมีกำลัง มีปัญญาจากพระองค์ มีฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์ในการทำพระราชกิจที่เราได้มอบไว้ให้ลูกทำ

ลูกรู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซูแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำให้พระราชกิจของพ่อในชีวิตสำเร็จโดยเร็ว การเจิมของพ่อผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้สัมฤทธิ์ผล

ขอโปรดขับเคลื่อนในวิญญาณจิตของลูกต่อไปและขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว อาเมน

“ท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผูบริสุทธิ์แล้ว และท่านก็รู้ทุกสิ่ง แต่การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่าน

และท่านไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสอนท่านทั้งหลาย เพราะว่าการเจิมนั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง และเป็นความจริง ไม่ใช่ความเท็จ การเจิมนั้นได้สอนท่านทั้งหลายมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงตั้งมั่นคงอยู่ในพระองค์อย่างนั้น”

1 ยอห์น 2:20‭, ‬27 KJV

https://bible.com/bible/175/1jn.2.20-27.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.